Avís Legal

 AVÍS LEGAL

 
1.  Objecte i àmbit d'aplicació

Aquesta pàgina web pertany a FINS A CASA TEVA, S.L.U., (en endavant PASTISSERIES D'AUTOR), posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la vigent legislació andorrana, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús. La utilització d'aquest web implica l'acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís legal, sense reserves de cap classe. PASTISSERIES D'AUTOR podrà modificar el portal i efectuar els canvis i modificacions estimi convenients i crea necessaris per a l'adequada funcionalitat del mateix, sense necessitat de previ avís. Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació. Amb caràcter general, les relacions amb els usuaris derivats dels serveis oferts al portal estaran vinculades a la legislació i jurisdicció del Principat d'Andorra.
2. Informació subministrada al web

PASTISSERIES D'AUTOR realitza tots els esforços per oferir la informació continguda en el portal de forma veraç i sense errors de cap tipus. En el cas que en algun moment es produís algun error, aliè en tot moment a la voluntat de PASTISSERIES D'AUTOR, es procediria immediatament a la seva correcció. De la mateixa manera, és possible que els continguts del lloc web puguin mostrar, de vegades, informació provisional sobre alguns productes o serveis. Les imatges publicades no tenen perquè correspondre amb els productes o serveis reals, sent les mateixes orientatives, i sent vinculant la descripció del producte donada, segons la normativa legal vigent.

3. Propietat industrial i intel·lectual 

Tots els continguts publicats al lloc Web especialment els dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, així com el programari, els noms comercials, les marques o dibuixos industrials i qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de PASTISSERIES D'AUTOR o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió al portal.
En cap cas s'entendrà que es concedeix cap llicència o s'efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d'aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de PASTISSERIES D'AUTOR o dels titulars corresponents.
Queda prohibit, per tant, l'ús del lloc Web amb fins públics o comercials, per la qual cosa no es podrà explotar, reproduir, distribuir, modificar, comunicar públicament, cedir, transformar o usar el contingut d'al portal. Queda expressament prohibida la introducció d’hiperenllaços amb fins mercantils en pàgines web alienes a PASTISSERIES D'AUTOR, que permetin l'accés al lloc Web, sense consentiment previ. En tot cas, l'existència d'hiperenllaços en llocs web aliens a nosaltres, no implicarà en cap cas l'existència de relacions comercials o mercantils amb el titular de la pàgina web on s'estableixi l'hiperenllaç, ni l'acceptació per part de PASTISSERIES D'AUTOR dels seus continguts o serveis.


4. Responsabilitat pastisseries d'autor

Els productes, serveis i esdeveniments presentats en el portal són conformes a la legislació Andorrana.
L'accés al lloc Web serà voluntari, i, per tant, responsabilitat de l'usuari, qui serà responsable de tot efecte directe o indirecte que per l'ús que facil lloc Web, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i / o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, obligant-se l'usuari a mantenir indemne a PASTISSERIES D'AUTOR per qualsevol de les reclamacions derivades, directament o indirectament de tals fets. PASTISSERIES D'AUTOR no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i / o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a PASTISSERIES D'AUTOR, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel portal, ni dels retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l'accés per causes no imputables a PASTISSERIES D'AUTOR, degudes a l'usuari, a tercers, oa supòsits de força major. PASTISSERIES D'AUTOR no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan del lloc Web.
En particular, PASTISSERIES D'AUTOR no respon en cap cas que els usuaris utilitzin el portal de conformitat amb la llei, el present Avís legal, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.


5. Obligacions de clients i usuaris

Amb caràcter general l'usuari s'obliga a el compliment del present Avís legal, així com a complir les especials advertències o instruccions d'ús contingudes en les mateixes, al lloc Web i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d'utilitzar el portal de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de PASTISSERIES D'AUTOR, els seus proveïdors, la resta d'usuaris o en general de qualsevol tercer .
Queda prohibit l'accés i ús del lloc Web als menors d'edat sense el consentiment exprés dels seus pares. PASTISSERIES D'AUTOR no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l'usuari i per tant no pot constatar l'edat dels mateixos. Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l'apartat anterior durant la utilització del lloc Web l'usuari s'obliga a:
a)  Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en el formulari de registre d'usuari o de realització de la comanda, i a mantenir-los actualitzats. b) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
 c)  No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el portal cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al lloc web, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de PASTISSERIES D'AUTOR, de qualsevol altre usuari, dels proveïdors de PASTISSERIES D'AUTOR o en general de qualsevol tercer.
 d)  Guardar diligentment el "nom d'usuari" i la "contrasenya" que li sigui facilitada per PASTISSERIES D'AUTOR, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d'un ús indegut dels mateixos.
 e) No realitzar activitats publicitàries o d'explotació comercial a través del lloc Web, i a no utilitzar els continguts i la informació de la mateixa per a remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
 f)  No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització del lloc Web o en la utilització de qualsevol dels serveis d'aquest, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d'accés de tercers o de qualsevol altra forma.
 g)  No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de PASTISSERIES D'AUTOR, els seus proveïdors o tercers.
 h)  No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc Web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut de el qual no ostentarà, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercer.


6. Declaracions i garanties

En general, els continguts i serveis oferts en el lloc Web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, a l'oferir-los, no atorga garantia ni cap declaració en relació amb els continguts i serveis oferts al lloc web, incloent, a títol enunciatiu, garanties de licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, o comerciabilitat, excepte en la mesura que per llei no puguin excloure aquestes declaracions i garanties.

7. Força major

L'empresa no serà responsable en tot en cas d'impossibilitat de prestar servei, si aquesta es deu a tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

   

Darrera actualització: 10 de juny del 2021