Dades personals

 Política de privadesa
1. Disposicions generals

L'informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti a través d'aquest lloc web serà tractat per FINS A CASA TEVA S.L.U. en qualitat de responsable del tractament. FINS A CASA TEVA S.L.U. és la titular d'aquest lloc web, està domiciliada al Av. Copríncep de Gaulle, 6, Escaldes-Engordany, AD700 Escaldes-Engordany (Principat d'Andorra), inscrita al Registre de Societats del Principat d'Andorra amb número 16010 i en el Registre de Comerç del Principat d'Andorra, com a “Pastisseries d’autor”, amb número 909.627 K, i el seu número de Registre Tributari és L-711110-W. FINS A CASA TEVA S.L.U. li informa que per a qualsevol qüestió relacionada amb la Protecció de Dades, vostè pot posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades d'acord amb la lletra b) de l'apartat 2 d'aquesta política de privadesa.

El contacte i la contractació electrònica de productes i serveis oferts a través d'aquest lloc web per FINS A CASA TEVA S.L.U. només es pot dur a terme persones majors de 18 anys, no menors d'aquesta edat. De conformitat amb això, si vostè subministra les seves dades personals a través d'aquesta web, ho fa sota la premissa que és major de 18 anys. En cas que FINS A CASA TEVA S.L.U. comprovi que, contravenint la norma esmentada, les dades personals han estat subministrats per un menor de 18 anys, es procedirà a la seva eliminació immediata.

No s'han de facilitar, a través d'aquest lloc web, dades personals de tercers diferents de l'interessat. No obstant això, en cas que això fos imprescindible per dur a terme la sol·licitud que justifiqui el subministrament de les dades personals, la persona que ho faci assumeix la responsabilitat d'informar prèviament al titular de les dades personals de tot el que preveu l'article 14 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant, "RGPD ") en les condicions establertes en l'esmentat precepte.

En cas que, per a poder efectuar degudament una sol·licitud, vostè hagi de facilitar dades personals de menors de 18 anys, vostè garanteix a FINS A CASA TEVA S.L.U. que ho fa en la seva condició de pare, mare o tutor legal del menor titular de les dades personals, atorgant també el seu consentiment exprés per al tractament dels mateixos. En aquest cas, vostè ha d'acreditar el parentiu o la tutela, mitjançant l'aportació d'un document oficial.

2. Fitxer declarat de conformitat amb la legislació andorrana davant l'Agència de Protecció de Dades del Principat d'Andorra

En compliment del que requereix la Llei 15/2003, de 18 de desembre, Qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, "LQDP"), i amb els reglaments que la desenvolupen, s'informa als usuaris d'aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitat a FINS A CASA TEVA S.L.U. passarà a formar part d'un fitxer titularitat de FINS A CASA TEVA S.L.U. degudament inscrit en l'Agència de Protecció de Dades del Principat d'Andorra.

3. Responsable del tractament de les seves dades personals, representant a la Unió Europea, i delegat de protecció de dades

a) Responsable del tractament:

La responsable del tractament és FINS A CASA TEVA S.L.U. les dades d’identificació i de contacte es detallen en l'apartat 1 d'aquesta política de privadesa.

b) Delegat de Protecció de Dades:

El nostre delegat de protecció de dades és el Sr. Alexis Estopiñán Pascual, a qui pot contactar mitjançant el número de telèfon + 376 821 323 i l'adreça de correu electrònic dpd@pastisseriaestopinan.com

4. Finalitats del tractament, base jurídica del tractament i termini de conservació de les dades personals

FINS A CASA TEVA S.L.U. podrà tractar les seves dades personals per a les finalitats descrites a continuació:

a) Mitjançant el formulari de contacte que FINS A CASA TEVA S.L.U. posa a la seva disposició en aquest lloc web en l’apartat Contacta’ns , per realitzar sol·licituds d'informació, consultes o reclamacions, aquesta entitat recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud, així com per dur a terme tots els tràmits i / o procediments necessaris per donar curs a aquesta sol·licitud.

b) A través dels mecanismes que FINS A CASA TEVA S.L.U. posa a la seva disposició en aquest lloc web per a la reserva i/o compravenda en línia dels seus productes i/o serveis, aquesta entitat recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat de gestionar els procediments de reserva, compra, enviament, lliurament i pagament relacionats amb la reserva i / o compravenda realitzada. La base jurídica d'aquest tractament de les seves dades personals és el corresponent contracte, a través del qual vostè adquireix els productes i/o serveis. El subministrament de les seves dades personals per a aquesta finalitat és voluntari, si bé, en cas de no facilitar les dades personals, no es podrà adquirir el corresponent producte o servei a través d'aquest lloc web.

c) A través de l'apartat "Registra't" que FINS A CASA TEVA S.L.U. posa a la seva disposició en aquest lloc web, vostè podrà registrar-se i per tant crear un compte personal la qual li evitarà haver de facilitar les seves dades personals cada vegada que realitza una reserva i / o compravenda i per tu consultar i gestionar les seves reserves i/o compravendes més fàcilment. La base jurídica d'aquest tractament de les seves dades personals és el consentiment que vostè haurà manifestat en marcar la casella que es troba al costat de la frase "He llegit i accepto la política de privadesa" que apareix a l'apartat "Registra't" que FINS A CASA TEVA S.L.U. posa a la seva disposició en aquest lloc web.

5. Altres destinataris, inclosos prestadors de serveis

En cas que, per aconseguir les finalitats anteriorment esmentades, sigui necessari, les seves dades personals es poden transmetre a les següents categories de destinataris:

a) Proveïdors de serveis de FINS A CASA TEVA S.L.U. que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat que es tracti, el que realitzaran segons les instruccions d'aquesta entitat i de conformitat amb la seva política de privadesa i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi FINS A CASA TEVA S.L.U.;

b) Tercers que no tenen relació amb FINS A CASA TEVA S.L.U. si aquesta identifica, de bona fe, la necessitat de dur a terme la comunicació de què es tracti per: (1) complir qualsevol llei, regulació, procés legal o requeriment governamental amb força executiva aplicables; (2) fer complir els termes i condicions del producte i/o servei adquirit, inclosa la investigació de possibles violacions; i/o (3) detectar, prevenir o abordar d'una altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics;

c) Administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per als fins en ella definits.

d) Entitats financeres a través de les quals s'articuli la gestió de cobraments i pagaments.

6. Drets en relació amb les seves dades de caràcter personal

En compliment de la LCPD, i els seus reglaments de desenvolupament, FINS A CASA TEVA S.L.U. li informa que per exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i oposició de les seves dades personals, reconeguts en l'esmentada normativa, vostè haurà d'enviar una comunicació escrita i signada a l'adreça de correu electrònic  dpd@pastisseriaestopinan.com , a la qual haurà d'adjuntar una còpia del seu passaport o un altre document nacional d'identitat.

D'altra banda, de conformitat amb el RGPD, si vostè es troba a la Unió Europea, té dret a obtenir confirmació sobre si FINS A CASA TEVA S.L.U. està tractant dades personals que li concerneixin, o no, a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollides. En les condicions previstes en el RGPD, els interessats podran sol·licitar també la limitació del tractament de les seves dades personals o la seva portabilitat, en el cas FINS A CASA TEVA S.L.U. únicament els conservarà per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades personals. Si vostè ha atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits FINS A CASA TEVA S.L.U. deixarà de tractar les dades personals o, si s'escau, deixarà de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Tots els drets esmentats poden exercir mitjançant l'enviament d'una comunicació escrita i signada a l'adreça de correu electrònic dpd@pastisseriaestopinan.com , a la qual haurà d'adjuntar una còpia del seu passaport o un altre document nacional d'identitat.

Davant de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan vostè no hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació davant de qualsevol autoritat de control de l'àmbit de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. També pot obtenir més informació sobre els drets que l'assisteixen dirigint-se a aquests organismes.

7. Seguretat

FINS A CASA TEVA S.L.U. li garanteix que el tractament que portarà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s'han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i / o accés no autoritzat.

8. Canvis en la Política de Privadesa

Aquesta política de privadesa és subjecta a eventuals canvis d'acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d'aquesta Política de Privadesa li serà degudament notificada perquè vostè quedi informat dels canvis produïts i, si escau, pugui atorgar el seu consentiment exprés a aquests canvis.

   

Darrera actualització: 10 de juny del 2021